::   Home


 


หลักสูตรเรียนฟรี  

ชอบหลักสูตรไหนเลือกเรียนเอานะ!!!!!


alt


๑. กสิณธาตุ ๔ (กสิณดินน้ำไฟลม )   รุ่น ๒๓

      วันเสาร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๙.๓๐-๑๗.๓๐น.

    เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้การเริ่มฝึกสมาธิจากการกำหนดรูปกสิณเป็นกรรมฐานอันเป็นกสิณกองแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในกรรมฐาน ๔๐ โดยจะเริ่มต้นจากกสิณดิน น้ำ ไฟ ลม ตามลำดับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านได้ พร้อมทั้งการคำนวณเปรียบเทียบกับคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ซึ่งมีความแม่นยำในการบอกกรรมฐานแห่งตนเปิดสอนมาเป็นรุ่นที่ ๒๒ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร หนึ่งวันเต็ม ๙.๓๐ - ๑๗.๓๐น.


๒. ไหว้ครู เรียนวิชชาปฐมดาราพุทธศาสตร์

ตามคัมภีร์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ ๒๕

      วันพฤหัสที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๑๗.๓๐ น. หรือ ๒๐.๐๐น.

      เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้วิชชาพยากรณ์ธาตุ ๔ การจัดสมการให้สมดุลย์ การพยากรณ์รูปแบบต่าง ๆ  เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

โดยยึดหลักการพยากรณ์ตามกฎแห่งกรรม การแก้ไขสมการพฤติกรรม การจัดธาตุให้สมดุลย์ เรียนควบคู่กับกสิณกรรมฐาน ท่านจะได้ฝึกจิต พร้อมการคำนวณไป
พร้อมกัน

เริ่มเรียนวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ หรือวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗


หลักฐานสมัคร สำเนาบัตรประชาชน ๑ แผ่น และรูปถ่าย ๒ ใบ


๓.ปริศนาเลข ๓ ตัว (สอนที่นี่แห่งเดียว ไม่มีสาขา)

              วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ๙-๑๐-๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๙.๓๐-๒๑.๐๐น.

    เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ต้องการเรียนรู้การพยากรณ์ธาตุ การจัดธาตุให้สมดุลย์ โดยหลักการใช้กสิณ จะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของหลักสูตรในพระคัมภีร์สุวรรณโคมำคำ เริ่มเรียนวันที่ ๙ หลักสูตรนี้ ต้องไหว่ครครูก่อนเรียน 

สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย ๒ รูป ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ศกนี้ คนต่างจังหวัด สามารถขอเข้าพักได้ฟรี ๒ คืน

หลักฐานสมัคร สำเนาบัตรประชาชน ๑ แผ่น >>>>>  แจ้งชื่อ เพื่อขอเข้าเรียนได้ที่  <<<<<

  โทร 02 681-2524 ; 08 4111 5264  Line : paenpin

 facebook:     ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ หรือครูสอนกสิณกรรมฐาน

 
ลิขสิทธิ์ © 2014 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย